» ვიდეო #   ( 2 ფილმი )
27 დაკარგული კოცნა mxatvruli filmi
27 dakarguli kocna
es aris ambavi lamazi, romantikuli da amaforiaqebeli zafxulisa...
3 მანეთი mxatvruli filmi
3 maneTi
films ubraloeba da gulubryviloba udevs safuZvlad da gzis muSebis kidev erT salaRobo Tavgadasavals mogviTxrobs, romlebic Zlier gaixareben.

» აუდიო #   ( 48 MP3 ფაილი )
Listen
» 33a qali zRvis piras
Listen
» 4gia imereTi
Listen
» 33a yvelas uyvars Tovli
Listen
» 4gia muxambazi
Listen
» 4gia Tbilisi
Listen
» 33a me vzivar navSi
Listen
» 33a gogoebi
Listen
» 33a he RmerTo
Listen
» 4gia Rvino
Listen
» 4gia Zveli qalaquri
Listen
» 33a mTvare
Listen
» 4gia bulbulis Stvena
Listen
» 4gia qristmas
Listen
» 33a Iyo da ara
Listen
» 33a dts
Listen
» 33a SenTvis vmRerodi
Listen
» 33a napirze quCebi
Listen
» 33a roca unda Tovs
Listen
» 4gia eg Tvalebi
Listen
» 33a dro
Listen
» 4gia mSobliuro Tbiliso
Listen
» 4gia erTad viqnebiT
Listen
» 33a noes kidobani
Listen
» 4gia naxvamdis
Listen
» 4gia haralalo
Listen
» 4gia Semogevlos
Listen
» 33a Rrubeli qarNavi
Listen
» 4gia Cemi Tbilisi
Listen
» 33a iCqare nela
Listen
» 33a eqs
Listen
» 33a eqsiste
Listen
» 33a doli TbilisSi
Listen
» 33a parizi
Listen
» 33a usaxelo
Listen
» 33a xval qari
Listen
» 33a balada
Listen
» 4gia loTebi
Listen
» 33a buqnari
Listen
» 4gogo modi CemTan
Listen
» 33a musika
Listen
» 4gia gamarjoba qalaqo
Listen
» 4gia ra dagiSave qalo
Listen
» 33a Rame da wvima
Listen
» 33a galaqtioni
Listen
» 4gia mxolod erTxel
Listen
» 4gia gamaxare
Listen
» 33a bgerebis zRvaSi