KINTO.NL

You are not logged in.

#76 2006-12-09 01:45:22

jonni
Member
Registered: 2006-11-28
Posts: 80

Re: gay and lesbian

Qalebi gindat kacebs eferet gindat qalebs ,mainc kargebi xart:))))))cisferebis ki..........................vcuxvar:)

Offline

 

#77 2006-12-09 10:21:10

Mary_Norway
Moderator
From: the earth
Registered: 2006-10-05
Posts: 206

Re: gay and lesbian

bnela ra..


ვაჰ, სიცოცხლეო უკუღმართო,
დანაცარებო!

Offline

 

#78 2006-12-10 01:45:56

jonni
Member
Registered: 2006-11-28
Posts: 80

Re: gay and lesbian

kai erti:)))))    uime lauko laaa:))

Offline

 

#79 2006-12-10 13:51:45

Mary_Norway
Moderator
From: the earth
Registered: 2006-10-05
Posts: 206

Re: gay and lesbian

las lauko? olmag standaltebs tu olmag morals??smile))


ვაჰ, სიცოცხლეო უკუღმართო,
დანაცარებო!

Offline

 

#80 2006-12-10 19:12:24

salome
Member
Registered: 2006-10-09
Posts: 91

Re: gay and lesbian

smile   smile   smile

Offline

 

#81 2006-12-11 08:25:02

diana
Member
From: schweiz
Registered: 2006-03-30
Posts: 118

Re: gay and lesbian

Mary_Norway wrote:

bnela ra..

mary uketesi ikneboda am orazrovani "bnela"-s nacvlad upro gasagebad gamogexata sheni azri.aba he ,gelodebi

Last edited by diana (2006-12-11 08:25:49)

Offline

 

#82 2006-12-11 10:31:14

Mary_Norway
Moderator
From: the earth
Registered: 2006-10-05
Posts: 206

Re: gay and lesbian

diana

smile  ufro gasagebad wina 1.2. da 3. gverdze maqvs gamoxatuli chemi azri... imedia davakmayopile sheni kitxva, tu arada, ager var,mkitxe ufro konkterulad;)


ვაჰ, სიცოცხლეო უკუღმართო,
დანაცარებო!

Offline

 

#83 2006-12-11 11:31:35

diana
Member
From: schweiz
Registered: 2006-03-30
Posts: 118

Re: gay and lesbian

xoo ,gadavavle cina dacerilebsac tvali.jer erti rac me ik miceria es chemi subiekturi azria.
religias nu chavrevto am sakitxshio.gamagebinet erti martmadideblebi ar xart?hoda martmadidebluri religia aset rames codvad miichnevs.gvzuldes ertmaneti metki amas ar vambob,magram me ar momcons ubralod aseti xalxi.
gekitxebit  romel dedas gauxardeba shvili an gay an lesboseli rom ikos?


daanebet am xalxs tavio rom izaxit,me ra omi makvs gamartuli magat cinaagmdeg tu ? big_smile


arc isaa akrzaluli vinmem tavisi azri tavisuplad gamoxatos. tongue

da kidev evropashi da amerikashi cxovreba ak araper shuashia.me aseti azris viknebi evropashic da sakartveloshic.

Offline

 

#84 2006-12-11 14:34:30

Mary_Norway
Moderator
From: the earth
Registered: 2006-10-05
Posts: 206

Re: gay and lesbian

da kidev evropashi da amerikashi cxovreba ak araper shuashia.me aseti azris viknebi evropashic da sakartveloshic.

getanxmebi, arafer shuashia smile magram pakti isaa rom aziashi sagrdznoblad  ichagrebian da gamoiyopian cisperebi, (ratomgac lesboselebi xshirad upiratesobit sargebloben ) evropashi ki aseti xalxi naklebad ganicdian diskriminacias.. es ise, patara martivi shedareba iyo. sxva ki,tvitoeuli chventaganis shegnebazea damokidebuli tu rogor movepyrobit ama tu im adamians..

dedas gauxardeba shvili an gay an lesboseli rom ikos?

ratqmaunda ara! magram es iseti ragacaa rasac ver deda da verc vinme sxva ver gadawyvets,yoveli chventagani tavad virchevt (an chvenda uneburad ) tu ra da rogor gvsurs cxovrebashi. tu romel dedas gauxardeba aseti shvilis yola, es kitvxa samwuxarod verafers ver cvlis


ვაჰ, სიცოცხლეო უკუღმართო,
დანაცარებო!

Offline

 

#85 2006-12-12 02:51:00

jonni
Member
Registered: 2006-11-28
Posts: 80

Re: gay and lesbian

es orive geni kacobriobastan ertad daibada me ase vfiqrob.romeligaca tqvetagani eqimia memgoni da es chemze uket unda icodet.es arc modaa da arc axali revolucia. (zogi)protestis nishnad aketebs amas ragacis an vigacisadmi.gmerti ver tu ar cvlis es ar vici, magram faqtia rom uxsovari droidan modis da aris dgemde. es dedis moconebaze araa!! arc imaze tu ,chven romlis mimart  viqnebit dadebitad ganckobilebi.arc es ar cvlis arafers.chven vkamatobt uazrod.     mogcons tu ara,an romels ugeb ,an sulac ver ugeb es ar nishnavs rom adamiani ver azrovnebs,an ase vtqvat goimia.saertod cema adamianis, mdabiobaa,chxubi saertod.aziashi cisferebs eqcevian marto mase????  MARY ar mesmis (pedarastebis=cisferebi qartulad)smile)))))) da momkali.mase nu gamigebt rom sadac shemxvedria dedis ginebit micemia.ubraloid ar mesmis magati.egaa sul da arc minda rom gavigo!!   magari sazizgroba!   fuf:))))))))))

Offline

 

#86 2006-12-12 02:57:46

jonni
Member
Registered: 2006-11-28
Posts: 80

Re: gay and lesbian

ise didi procenti cisferebis is xalxia romlebsac qalebi kelshi amouvidat.an qalma isti tkivili igrzno kacisgan rom mastan agaranairi survili ar aaqvs siamovnebis da ver grznobs.ufro xshirad ki gardatexis asaki tamashobs did rols.   amas verc davushlit da verc shevcvlit me ase vfiqrob.    damcireba ra sachiroa.an ra ufleba gvaqvs.es mati chveulebrivi cxovrebis cesia.

Offline

 

#87 2006-12-12 07:00:18

diana
Member
From: schweiz
Registered: 2006-03-30
Posts: 118

Re: gay and lesbian

xalxno!eg me tvitonac zalian kargad vici rom dedas arapris gaketeba ar zaluzs tu shvili gay an lesboselia.magram chemis azrit es tragediaa mshoblistvis.

me rac ar unda didi diskusia gavmarto tkventan ,es azrs ver shemacvlevinebs samcuxarod.adamiani iseti zlieri unda ikos ,rom siamovnebas ar unda daemonos.cxoveli archevs bolobolo skess.ar minda im sazogadoebashi triali sadac kaci kacs kocnis. mad

Offline

 

#88 2006-12-14 16:30:36

Mary_Norway
Moderator
From: the earth
Registered: 2006-10-05
Posts: 206

Re: gay and lesbian

pirvel rigshi minda avgnishno rom seqsi cyvilis urtiertobis da sazogadod adamianis cxovrebis erterti mtavari shemadgeneli nacilia rasac yvela sxvadasxvagvarad agiqvams,gamoxatavs da ganicdis.
meorec is rom adamianis sqesobriv orientacias gansazgvraven hormonebi. bevri homofili ubralod qalis hormonebit ibadeba mamakacis sxeulit da sheizleba tviton arc ki surdes es magram veraprit cvlides.
sxva mizezi sheodzleba iyos, bavshobashi migebuli tramva, mshoblebis daupiqrebeli shecdomebi (agzrdastan dakavshirebit) an sapirispiro sqesis mobezreba ragacis an vigacis gamo. aseti adamiani xshirad ichagreba, ris shedegadac xshirad martoobas ganicdis,depresiuli xdeba da tvitmkvlelobit amtavrebs yvelapers. sad  albat vercerti chventagani verasdros gavigebt amas sanam tavad ar gamovcdit, rasac aravis ar vusurveb. mtavaria yvelas ert qvabshi ar moxarshva da imis gaxseneba rom umizezod araperi ar xdeba.


ვაჰ, სიცოცხლეო უკუღმართო,
დანაცარებო!

Offline

 

#89 2006-12-29 11:59:37

eirini27
Member
Registered: 2006-05-28
Posts: 47

Re: gay and lesbian

aha... gasagebia... gilocavt axal tels

Offline

 

#90 2006-12-30 02:52:10

zgarbi
Member
From: US, California
Registered: 2006-09-19
Posts: 51
Website

Re: gay and lesbian

ar dageTanxmebiT.. dzalian bevri rame dgevandelma medicinam kidev ar icis gay xalxze, amitom imis damtkiceba rom es aris davadeba da gay xalxi arian avadmyopebi aris absurdi.. rac ar viciT ar unda davadoT "labels" da mitumetes chvennairi xalxis discriminaciis upleba ara gvaqvs.

Offline

 

#91 2007-02-22 04:54:17

gwen
Member
From: usa
Registered: 2007-02-10
Posts: 46

Re: gay and lesbian

mary
100%
samcuxarod adamianebs erti cudi nakli gvak (sxva mravalidan) rom sxvebshi vedzebt ragac nakls da araordinalurs rocha sakutar tavshi uamrav nakls ver vxedavt...me ar vambob homosexualuroba naklia an sachukaria...ubralod amis gamo adamiani ar unda daichagros pirikit tu sasurvelia vinme daelaparakos...me mkavs erti dzalian axlo megobari lesboselia da kuchashi gogonebi rom movdivart xolme chven rom bichebs avatvalierebt mas kargi gogo nashebisken gaurbis tvalebi:)smile ...nu mokled rom vtkva miuxedavad imisa rom me martmadideblur eklesias dzalian vapaseb da mcams gmertis...aranairi agreesiis an ramis axsnis upleba da arc survili ar mak...chemi codvebic sakmarisad mekopa...kvelapers ragac mizezi akvs...da am gogosac akvs ragac tramvebi gadatanili ...me kide am tramvashi minda davexmaro vidre rame vumtkico...kvelam tavisi cheshmariti gza unda modzios...me mcams ro es gza ertia magram amas ucxos namdvilad ar movaxvev tavze

Offline

 

#92 2007-02-22 23:11:28

Mary_Norway
Moderator
From: the earth
Registered: 2006-10-05
Posts: 206

Re: gay and lesbian

gwen

smile sainteresoa.. me samwuxarod ar myavs maseti megobari, ar vici rogoria lesboseltan megobroba magram martali xar, magis gamo adamianis dachagvra da gamorcheva sisulelea.


ვაჰ, სიცოცხლეო უკუღმართო,
დანაცარებო!

Offline

 

#93 2007-02-23 04:45:14

gwen
Member
From: usa
Registered: 2007-02-10
Posts: 46

Re: gay and lesbian

smile
didi gansakutrebuli gansxvaveba ar aris...modis xolme nerveb ashlili curvashi erti gogo mocons...da moikvana dmakacebshi:D gvanaxa...iseti pontia rom idzaxis she is so hot da she is so sexy...magram chemtvis mtavari isaa rom dzalian kargi adamiania...ori kviris cin aprikashi iko...keniashi ik ari programebi...sheileba ertadac cavidet. me minda dzan ekimebi sazgvrebs garet programit vimushao...saertod me mamakactan upro vdzmakacob...vidre kaltan vdakalob...amito kaia xolme am gogonas kacuri gageba:D...xumrobit ravi...mokled kvelam tavis tavs mixedos...tore kargi xalxi martla santlit sadzebnia da advilad ar unda davkargot...rame uazrobis gamo

Offline

 

#94 2007-03-10 22:31:25

BIKO
New member
From: USA
Registered: 2007-03-10
Posts: 2

Re: gay and lesbian

MDA....ZOGI ARAA MASEEE DABADEBULI.
MAGRA ITREVEN TAVIANT CRESHI.
RAMDENI VICI CHVEULEBRIVI GOGO IKO. SHEKVAREBULEBI KAVDA BICHEBI DA UCBAD GOGO GAICHINA.

MARTO ZOGIA MASE DABADEBULI.
UMETESOBA GADAQCEULIA.
GULIS AMREVIA 60 CLIS LESBIANKEBS DA CISPREBS RO VXEDAV XOLME.
MOKLED. TAVIANTI SAQMEA.
MAGRAM ES RA ICIAN RA
KVELASE LAMAZI BICHEBI CISPREBI ARIAN UFF!!!

Offline

 

#95 2007-03-11 01:48:42

salome
Member
Registered: 2006-10-09
Posts: 91

Re: gay and lesbian

magra itreven taviant creshi ras kvia? rogorc ar unda ikos,rogor unda chamitrion,ra sisulelea! eg psikikis da martla ragac tramvis bralia(martla piziologiurad asetad dabadebulebis gamoklebit). ... carmoudgenelia,chatreva,sektantebi xom ar arian cagikitxon ragaceebi da shenc daujero.tu adamians tvitonac ar akvs gadaxra,misi ase ioli "chatreva" gamoricxulia!

Offline

 

#96 2007-03-25 00:59:41

Mary_Norway
Moderator
From: the earth
Registered: 2006-10-05
Posts: 206

Re: gay and lesbian

salome

tu gjeravs rom setqtantebs sheudzliat  "chatreva" mashin igivenairad sheidzleba rom homosexsualmac chaitrios.. 
anu davamatebdi rom seqtanti iqneba es tu homoseqsuali verafers ver gaxdeba tu adamianc tavad ar surs es


ვაჰ, სიცოცხლეო უკუღმართო,
დანაცარებო!

Offline

 

#97 2007-03-25 09:28:58

N-nl
Member
Registered: 2007-02-19
Posts: 25

Re: gay and lesbian

eirini27 wrote:

ar arsebobs thema da ar bici ramdenad dainteresdebit. modi gabuziarot azri ertmanets sexualurad gansxbabebis shesaxeb ra azris xart.da ram seidleba secbalos adamiani rom gaxdes cisperi.ubralod bimegobrot

Privet,
Tu mecnierul gamokvlebes daujerebt ,, homo,,--obas  adamiani ar irchevs  magram dabadebidan tan dakolilia(mati tvinis naxevarsfero  ama tu im adgilas chveulebrivi adamianisgan gasnxvavebulad gamoikureba) da adre tu gvian atvicnobierebs rom mas misive sqesis adamiani izidavs.
Me piradat aranairi problema ar maqvs tu mamakacs an qals misive sqesi mocons. Ratmqa unda umjobesia rogorc gmertma daacesa Adami+Eva=Love mase ikos, magram raxan ,,homo,,-ebi arian mati uarkofa ar gamova.
Mtavaria adamiani ADAMIANI ikos da BEDNIERI ikos tavisi cxovrebit, igdznos rom IS vinmes ukvas,ugebs, endoba da chirdeba da misive sqesis adamiani miizidavs mas  tu sacinagmdego sqesis, memgoni  amas arsebiti mnishvneloba agar unda hqondes. wink

Offline

 

#98 2007-04-06 19:33:53

eirini27
Member
Registered: 2006-05-28
Posts: 47

Re: gay and lesbian

gamargoobat jigrebo.rogor xart gilocavt agdgomas .gkocnit kvelas lamaz gulebshi

Offline

 

#99 2007-06-18 05:20:52

om_83
New member
Registered: 2007-06-18
Posts: 6

Re: gay and lesbian

diana sad xar?

Offline

 

#100 2007-06-18 05:26:39

om_83
New member
Registered: 2007-06-18
Posts: 6

Re: gay and lesbian

cisferoba da lesboseloba avamtyofobaa  mat  tvinshi  ragacis nakleboba akvt medicinurat asea aes.
eklesiurat  amas saxeli ar akvs ubralot momakvdinebeli codvaa  da morcha.
am yvelafristvis chven yvela davisjebit. me vfikrob rom  bolo jamia.gaixsenet am yvelafris gamo sodom gomori  dadzira gmertma.
ase moua  yvelas vinc gons ar moegeba.

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005